Výroční volební valná hromada

5. 3. 2022 14:00 až 5. 3. 2022 22:00

Usnesení Výroční volební valné hromady

Valná hromada pobočného spolku VZS ČČK Český Krumlov konaná dne 5.3. 2022 schvaluje:

· zprávu o činnosti PS za rok 2021;

· zprávu o hospodaření za rok 2021 a hospodářský výsledek za rok 2021;

· zprávu revizní komise;

· plán činnosti a hlavní úkoly PS na rok 2022 včetně plánu výcviku mládeže PS;

· návrh rozpočtu PS na rok 2022;

Na období 2022 – 2026 představenstvo, revizní komisi a Velitele ZT v tomto složení:

Představenstvo PS:
Předseda: Milan Bukáček
Místopředseda: Petr Michalík
Hospodář: Drahomíra Zemanová
Členové představenstva: Radek Toman, Jan Kolouch, Lenka Krbcová, Jan Wimmer

Revizní komise PS:
Předseda komise: Tomáš Dvořák
Členové: Zorka Jilečková, Pavel Štěch

Velitel ZT PS:
Petr Michalík

správce VS a základny VZS ČČK v Dolní Vltavici:
Petra Michalíka, Lenku Krbcovou a Jana Koloucha

Přijetí za čekatele a nové členy VZS ČČK P.S. Č. Krumlov:
Člen
: Marius Bartha, Dagmar Dvořáková, Pavla Fandelová, Jana Malíková, Michaela Petrů, František Pfeffer, Šárka Šindelířová, Antonín Tesař, Jiří Zeman, Sára Zelinková

· delegáty na republikovou konferenci VZS ČČK – Šebesta, Wimmer, Toman

· úpravu zastřešení buněk a zakrytí pergoly v Dolní Vltavici

· výši členského příspěvku na rok 2023 (podle odpracovaných hodin za rok 2022 – k 15. 12. 2022):
Mládež – stálý člen                                                    3.000,-
Mládež – nový člen                                                    3.500,-
Dospělí – stálý člen s platnou uznanou kvalifikací    2.200,- v případě odpracování 12 hod 400,- 
Dospělí – stálý člen bez kvalifikace (čekatel)            2.600,- v případě odpracování 12 hod 800,- 
Dospělí – nový člen (čekatel)                                     2.800,- v případě odpracování 12 hod 1000,-

Členské příspěvky odevzdat pokladníkovi do 31. 1. 2023. V případě platby po tomto termínu bude u zpozdilců účtován příspěvek ve výši nového člena. Každý člen nad 18 let odpracuje 12 brigádnických hodin ve prospěch PS, převážně na budování podmínek pro výkon služby vodní záchrany a VS, vyhlášených představenstvem PS. Při neodpracování stanoveného počtu hodin bude účtována náhrada. Za každou neodpracovanou hodinu zaplatí člen do pokladny PS 150,- Kč do 31. 1. 2023. Za evidenci brigádnických hodin odpovídá Kolouch Jan. O zproštění od brigádnické povinnosti rozhoduje představenstvo. Členové od 16 let mají povinnost se zúčastnit a pomoci s organizací aktivit ve prospěch PS minimálně 2 akcí za kalendářní rok – za evidenci účasti odpovídá Lenka Krbcová.

Valná hromada dále vydává úkoly:

 • Inventuru materiálu provede revizní komise do 30. 11. 2022. – zodpovídá revizní komise;
 • Do Valné hromady 2023 provede revizní komise revizi účetnictví za rok 2021 a předá revizní zprávu představenstvu PS, která bude veřejně dostupná všem členům PS – zodpovídá
  Tomáš Dvořák;
 • Zabezpečit přípravu materiálu a osob pro výkon služby v letní sezoně na D. Vltavici – zodpovídá Petr Michalík, Lenka Krbcová – termín splnění do 24. 6. 2022;aktivně se zapojit do projektů výchovy a vzdělání obyvatel, branou připravenost s důrazem na mládež, v oblasti prevence tonutí a poskytování první pomoci, sociálně patologických jevů
  a trávení volného času – zodpovídá každý člen PS, termín plnění průběžně;
 • Zapojit se do dotačních projektů města, obcí a kraje, Nadace ČEZ, ČR a EU za účelem získání dotací a grantů – zodpovídá Milan Bukáček, Zorka Jilečková, Michaela Petrů;držitelé VMP bez kvalifikace Z VZS (ZVV) absolvovat kurz VZP a získat kvalifikaci – do termínu 1.7. 2022 — zodpovídají členové, za organizaci kurzu Libor Jirsa a Bc. Jiří Dvořák;
 • Pravidelně aktualizovat web VZS, Lipeňák, Dolní Vltavice – termín průběžně, zodpovídá Jan Wimmer a Zora Jilečková a Michala Petrů;
 • Pravidelně zpracovávat fotodokumentaci a videosekvence z hlavních aktivit VZS – termín průběžně, zodpovídá vedoucí příslušné akce (výběr fotek – cca 20 — zasílat přes úschovnu, případně interní NAS);
 • Připravit a zrealizovat letní soustředění mládeže 2022 – zodpovídá Radek Toman, Pavel Štěch;
 • Připravit a zrealizovat měsíčně soustředění mládeže v roce 2022; zpracovat plán soustředění do plánu činnosti, termín do 10.3. 2022 – zodpovídá Radek Toman, Pavel Štěch;
 • CP do 14 dnů odeslat v elektronické podobě D. Zemanové a M. Bukáčkovi, do 1 následujícího měsíce odevzdat v písemné podobě nebo s e‑podpisem D. Zemanové – zodpovídá každý člen PS, termín plnění průběžně
 • Optimalizovat rozložení finančních prostředků na účtech – zodpovídá M. Zemanová, M. Bukáček
 • V souladu s posláním VZS se aktivně zapojit do pomoci Ukrajině – odpovídá každý člen PS, termín plnění průběžně;
 • Vytypovat a připravit na výcvik nové instruktory – zodpovídá Michalík, kandidáti na instruktory Hojer, Svoboda, Pfeffer
 • Získání vůdce plavidla a záchranářského pro nové členy a čekatele – zodpovídají noví členové, za organizaci kurzu Libor Jirsa
 • Zastřešit a uzavřít prostor mezi buňkami, vybudovat hygienické zázemí a kuchyňku dodavatelsky – zodpovídá Milan Bukáček
 • Podlahu terasy mezi buňkami provést vlastními silami – zodpovídá Radek Toman
 • Vybavení buněk – zodpovídá Lenka Krbcová
 • Dokončit přístaviště – položení trávy a úprava břehů – zodpovídá Milan Bukáček, Ondřej Kamír
 • Úprava sjezdu kajaků – zodpovídá Milan Bukáček, Ondřej Kamír
 • Zakrytí pergoly stahovacím zařízením dle financí – dodavatelsky – zodpovídá Milan Bukáček
 • Natření pilotů přístaviště – zodpovídá Jan Šítal
 • Opravit poškození kajaků dodavatelsky HG Sport – zodpovídá Petr Michalík
 • Opálit a natřít vrata od garáže – zodpovídají služby
 • Úprava terénu v okolí základny po zimě – členové brigádnicky
 • Příprava dřeva samotěžbou – zodpovídá Jan Šítal